Košík

Tvoj košík je prázdny.

Tvoj košík je prázdny.

VstúpteInfolinka

Potrebujete pomoc?

Užívajte si prémiové služby globálnych spoločností v celej Európe. Či už ide o prestavbu zariadení, o uvedenie systému farieb bulk alebo o individuálne farebné palety k ľubovoľným materiálom.

Na toto všetko máte nárok, často bezplatne!

So svojimi otázkami sa obráťte na nás na e-mailovej adrese: sales@colorspecial.com

Spôsob platby

visa mastercard paypal

Všeobecné zmluvné podmienky

 

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako: VZP) obsahujú práva a povinnosti spoločnosti Colorspecial s.r.o. (sídlo: Špitálska 61, 81108 Bratislava – Slovenská republika), DIČ: SK2023060578; (ďalej ako: Poskytovateľ) a Zákazníka (ďalej ako: Zákazník), využívajúceho elektronické obchodné služby webovej stránky www.colorspecial.com prevádzkovanej Poskytovateľom (Poskytovateľ a Zákazník spolu ďalej ako: Zmluvné strany).

Všeobecné informácie

Účinnosť Všeobecných zmluvných podmienok sa dotýka všetkých takých elektronických obchodných služieb, ktoré sa realizujú prostredníctvom internetovej predajne prevádzkovanej spoločnosťou Colorspecial. Poskytovateľ prijíma objednávky bez zemepisného obmedzenia, avšak v prípade registrácie adries spadajúcich mimo oblasti poskytovania služieb nie je možné pokračovať v procese objednávania, nakoľko systém neponúkne pre zákazníka opciu na spôsob dopravy.

Nákup v internetovej predajni je možný zaslaním elektronickej objednávky, spôsobom, aký určujú tieto VZP.

Registrácia

K tomu, aby si zákazník mohol z internetovej predajne objednať tovar je potrebná registrácia, minimálne v rozsahu zadania povinných údajov. V prípade úspešnej registrácie zákazníka informujeme automaticky odoslaným e-mailom, kliknutím na elektronicky zaslaný odkaz je potrebné e-mailovú adresu potvrdiť.

 

Objednávka

 1. Vlastnosti a cenu výrobkov si môžete pozrieť na informačnej stránke konkrétneho výrobku. Ďalšie informácie týkajúce sa konkrétnych výrobkov Vám poskytne náš zákaznícky servis. Fotografie zobrazované pri jednotlivých výrobkov neodzrkadľujú vždy skutočnosť, nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť!
 2. V prípade on-line nákupu Zákazník odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami a vo vzťahu k vlastnej osobe ich bude považovať za povinné.
 3. V prípade objednávok odoslaných prostredníctvom internetovej predajne colorspecial.com je Zákazník oprávnený po zadaní objednávky, ale ešte pred jej realizáciou, odstúpiť od nákupu. Túto svoju požiadavku je povinný oznámiť prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na uvedených kontaktoch Poskytovateľa. V tomto prípade sa od Zákazníka nepožadujú finančné náhrady.

  Zákazník je povinný tovar prevziať a zaplatiť objednaný a dobierkou doručený tovar. O výslednej  sume objednávky bude Zákazník informovaný pri zadaní objednávky, pred jej konečným potvrdením. 
 4. Všetky údaje potrebné na vystavenie faktúry môže Zákazník počas finalizácie objednávky ľubovoľne zmeniť. 
 5. Výrobky doručuje Poskytovateľ prostredníctvom kuriérskej služby, Zákazník si môže vybrať spomedzi viacerých opcií, v závislosti od dodacej lehoty.

Cena

 1. Ceny na stránke sú uvedené vždy bez DPH, s výnimkou ak to nie je uvedené inak!
 2. Webová stránka uvádza a počíta všetky ceny v peňažnej mene €. Ceny uvedené na stránke v miestnych devízach majú iba informatívny charakter- prepočet sa uskutočňuje automaticky aktuálnym stredným kurzom pre devízy. Preto sa pri platbe platobnou kartou môže konečná suma v malej miere líšiť od sumy uvedenej pri výrobku v miestnych devízach- v závislosti od kurzu bankovej inštitúcie, ktorá Vám platobnú kartu vydala!
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien uverejnených na stránke colorspecial.com s tým, že zmena vstupuje do platnosti súčasne s jej uvedením na webovej stránke. Zmeny sa nedotýkajú cien už objednaného tovaru.

Dodanie

 1. Poskytovateľ v každom prípade uvádza možnosti na dodanie tovaru, v závislosti od jeho ceny a váhy, ako aj ceny ktoré sú uvedené vrátane balného.
 2. V prípade adresy, ktorá spadá mimo oblasti dodania tovaru nie je možné pokračovať v procese objednávky a platby, nakoľko systém neponúka žiadne opcie na dodanie tovaru! 
 3. Poskytovateľ objednaný výrobok (výrobky) dodá v rámci dodacej lehoty uvedenej Zákazníkom, v prípade, že to z akejkoľvek príčiny nie je možné, bude o tom Zákazník písomne informovaný. 
 4. Dodanie tovaru, v prípade dobierky aj vyinkasovanie hotovosti vykonáva zmluvný partner Poskytovateľa. 
 5. Krajiny, do ktorých dodávame tovar sú nasledovné: Veľká Británia, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Poľsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Slovensko, Slovinsko

Platobné podmienky

 1. Naša internetová predajňa ponúka pre Zákazníkov niekoľko možností na realizáciu platby- možnosti závisia od fakturačnej a dodacej adresy.
  • Platobná karta (VISA, MASTERCARD)
  • Platobná karta prostredníctvom systému PayPal
  • Dobierka- platba súčasne pri prevzatí tovaru

Neúspešné doručenie tovaru

 1. V prípade neúspešného doručenia Vám kuriérska služba nechá oznámenie a pokúsi sa o opätovné doručenie tovaru v novom, dohodnutom termíne. Po druhom neúspešnom pokuse o doručenie účtujeme náklady na doručenie tovaru dvakrát. 
 2. Za doručenie zmarené vinou Zákazníka a nedodržanie dodacej lehoty Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, Zákazník je povinný zásielku prevziať.
 3. Náklady na opakované doručenie tovaru v prípade, že sa tovar nepodarilo doručiť vinou Zákazníka, znáša v každom prípade Zákazník.

Odstúpenie

 1. Zákazník je oprávnený do 8 dní odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. V prípade, že sa Zákazník takto rozhodne, je povinný dodržať nasledovné podmienky:
  • tovar je potrebné vrátiť na adresu uvedenú na faktúre
  • vrátený tovar musí byť nepoškodený a nerozbalený v pôvodnom obale. Zásielku odporúčame pri vrátení poistiť.
  • Odstúpenie od zmluvy je platné v tom prípade, ak sa tovar do 8 dní odo dňa jeho prevzatia vráti odosielateľovi
  • Poskytovateľ je povinný uhradiť nákupnú cenu tovaru Zákazníkovi v plnej výške iba v tom prípade, ak je tovar nepoškodený a nerozbalený. Náklady vzniknuté z poškodenia obalu znáša Zákazník.
 2. Po prevzatí vráteného tovaru je Poskytovateľ povinný po odčítaní dodacích nákladov bezodkladne, najneskôr však do 30 dní vrátiť Zákazníkovi zostávajúcu čiastku, resp. po vzájomnej dohode je možné za dlžnú čiastku v predajni nakúpiť.
 3. V prípade, že hore uvedené podmienky nie sú dodržané, žiaľ odstúpenie od zmluvy nie je možné akceptovať, v tomto prípade sa tovar vráti späť Zákazníkovi.
 4. Poskytovateľ môže žiadať náhradu škôd vyplývajúcich z užívania tovaru spôsobom, ktorý nezodpovedá účelu používania.

Reklamácia

V prípade reklamácie budú Zmluvné strany postupovať podľa  princípu dobromyseľnosti.

Zákazník je povinný sám skontrolovať stav tovaru na účel použitia. V prípade, že si želá podať námietku voči kvalite alebo kvantite, je povinný písomne to oznámiť Poskytovateľovi, a to 8 dní, odo dňa prevzatia tovaru.

V prípade oprávnenej námietky Poskytovateľ na základe dohody so Zákazníkom odškodní Zákazníka. Formou odškodnenia môže byť výmena tovaru, zľava z ceny tovaru, nová dodávka a pod.

Kvalita farieb v každom prípade zodpovedá výrobcom uvádzanému popisu a prísnym technickým požiadavkám zariadení, napriek tomu ich môžu Zákazníci používať podľa vlastného uváženia, za prípadné negatívne následky Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Poskytovateľ poskytuje záruku na kazety výlučne na vlastnoručne prestavené zariadenia, v prípade takejto požiadavky Vám poskytne informácie náš zákaznícky servis.

Všetky informácie potrebné k správnemu používaniu zariadení nájdete na webovej stránke Poskytovateľa, prístupné sú aj prostredníctvom ostatných informačných kanálov Poskytovateľa. Z toho vyplýva, že za nesprávne používanie Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Poskytovateľ poskytuje na dodaný tovar 30 dňovú záruku, preto námietku voči kvalite vieme akceptovať u tovaru zakúpeného maximálne pred 30-timi dňami.

Evidencia údajov

 1. Zákazník súhlasí, aby osobné údaje, ktoré poskytol Poskytovateľovi Poskytovateľ elektronicky evidoval a spracoval. Poskytovateľ nie je oprávnený odovzdať údaje tretej osobe, s výnimkou ak je pri plnení zmluvy treťou osobou zmluvný partner/ subdodávateľ Poskytovateľa.
 2. Údaje zadané pri registrácii môže Zákazník kedykoľvek zmeniť alebo vymazať.
 3. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto VZP. Prípadné zmeny vstupujú do platnosti spolu s ich uverejnením na webovej stránke.

Ostatné otázky neupravené týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov, obzvlášť Občianskeho zákonníka.

September 2010. - Bratislava